Jak si vybrat lineární pohon FC

V naší nabídce lineárních pohonů naleznete velmi široký výběr z několika desítek modelů. Výběr vhodného řešení není zcela jednoduchou záležitostí, proto jsme pro Vás připravili průvodce, který osvětlí základní potřebná kritéria a umožní Vám velmi rychle vybrat správné řešení pro Váš projekt.

Typ pohonu

Lineární pohony jsou většinou instalovány na víceosých průmyslových manipulátorech, které obsahují zpravidla několik pohonů uspořádaných v kartézském souřadnicovém systému v navzájem kolmých směrech XYZ.

V programu lineárních pohonů FC od výrobce ALUSIC si lze vybrat ze tří základních řešení:

Lineární pohony s pohyblivým jezdcem

Jedná se o pohony používané primárně jako osy X a Y, u nichž se elektrický motor s převodovkou připevňuje k jednomu víku, kde je umístěná řemenice s ozubeným řemenem, jejímž otáčením dochází k pohybu jezdce.

Lineární pohony s pohyblivým profilem

Typické je použití tohoto typu pohonu jako osy Z. Motor je zde připevněný v centrální části vybavené vnitřním vedením a místo jezdce se pohybuje celý profil i s víky.

Dvouosé systémy

Kombinací obou typů pohonů vzniká dvouosý systém XZ. Jedná se o výrobcem předpřipravené řešení pro usnadněné objednávání pod jedním objednacím číslem.

Síly a momenty

Prvním klíčovým parametrem pro návrh lineárního pohonu je znalost sil a momentů zátěže jezdce působících ve všech směrech. U každého lineárního pohonu FC proto uvádíme následující přehledné schéma a v tabulce technického listu najdete tabulku s potřebnými hodnotami, které reprezentují 80 % maximální možné zátěže v daném směru.

FX (N) 300
MX (Nm) 5
FY (N) 650
MY (Nm) 20
FZ + (N) 900
FZ - (N) 900
MZ (Nm) 30

U síly ve směru osy Z uvádíme dvě hodnoty ve směrech FZ+ a FZ-. U některých konstrukčních provedení jezdce je tato skutečnost velmi důležitá, protože se síly mohou v protisměrném namáhání lišit.

Dále je třeba vzít v úvahu skutečnost, že s rostoucím zdvihem pohonu roste i délka profilu a vzniká možnost průhybu a omezení silových účinků. Mějte proto na paměti, že hodnoty ve výše uvedené tabulce se týkají výhradně krátkých zdvihů a čím je pohon delší, tím snese pohon menší zátěž. V technických listech uvádíme pro každý model lineárního pohonu FC graf, znázorňující vliv délky pohonu na úbytek sil ve směrech FZ a FY.

Pro řešení požadavků na odolnost vůči působení sil a momentů v různých směrech používají lineární pohony FC od ALUSIC několik konstrukčních řešení.

Pokud potřebujete najít pohon pro vysoké hodnoty síly FX, orientujte se podle šířky ozubeného řemenu. Čím větší a širší řemen pohon používá, tím je dosaženo vyšší síly FX. Samozřejmě, že šířce řemenu musí patřičně odpovídat i šířka profilu a koncových vík.

Pro vysoké hodnoty sil FY a FZ je klíčovým prvkem profil mezi víky. Pokud chcete dosáhnout vyššího namáhání silou ve směru FY, vyberte si z naší nabídky pohon s horizontálně orientovaným profilem. Vertikální orientace profilu je naopak velmi vhodná pro vysoké namáhání silou ve směru FZ.

Pro momenty ve směru MY a MZ je důležitá především délka jezdce. Naopak pro momenty ve směru MX je klíčová šířka jezdce. Rozměry jezdce však nejsou jediným parametrem ovlivňujícím momenty. Vliv má i poloha jezdce na pohonu (horizontální nebo vertikální uspořádání) a způsob jeho vedení (vodící kolečka nebo ložiska).

Rychlost pohonu

Vzhledem ke skutečnosti, že lineární pohony jsou používány především jako aktivní pohonný prvek na výrobních linkách v průmyslu, je zajištění potřebné úrovně rychlosti jedním z klíčových požadavků na lineární pohon, tak aby se dosáhlo maximální produkce výroby.

Lineární pohony FC s ozubeným řemenem dosahují rychlosti na úrovni 1 až 3 m/s, udávané při plném zatížení jezdce pohonu. Pokud budete pohony FC srovnávat s konkurenčními produkty, chtěli bychom Vás požádat, abyste si vždy ověřili, zda je rychlost rovněž udávaná při plném zatížení. Někteří výrobci totiž uvádějí rychlosti výrazně vyšší, ovšem při chodu pohonu bez zátěže.

Konstrukčně jsou z nabídky lineárních pohonů FC nejrychlejší varianty vybavené ozubeným řemenem s šípovitým uspořádáním zubů, tzv. typ Eagle a s jezdcem vedeným pomocí kuličkových ložisek. Pro zajištění rychlého pohybu nejsou naopak vhodné modely s pohonem pomocí kuličkového šroubu.

Přesnost pohonu

Velkou výhodou lineárních pohonů je možnost polohování a dosažení potřebné polohy s vysokou přesností. Lineární pohony FC s pohonem pomocí ozubeného řemenu dosahují přesnosti pohybu na úrovni 0,1 mm/m délky pohonu. I když se jedná o excelentní parametr, pokud je třeba zajistit ještě vyšší přesnost, naleznete v programu pohonů FC od ALUSIC ještě řešení v podobě lineárních pohonů s kuličkovým šroubem, jejich přesnost je až na úrovni 0,03 mm/m délky pohonu.

Délka a zdvih pohonu

Při objednávání lineárních pohonů je vždy zapotřebí udat, jak dlouhý má pohon být. Zde je třeba od sebe odlišit pojmy délka a zdvih. Délka L je vzdálenost mezi víky, zatímco zdvihem T se rozumí maximální vzdálenost mezi krajními polohami, kterou může dosáhnout jezdec pohonu. Vztah mezi délkou a zdvihem je vždy uveden v technické specifikaci každého námi nabízeného pohonu a je zřejmý například z následujícího výkresu:

Objednací číslo je tvořeno typem pohonu a délkou L a je ve tvaru např. 800.055.XXXX, kde se za písmena X dosadí požadovaná délka v milimetrech.

Lineární pohony FC je možné dodat s délkou L po jednom milimetru až do maximální délky, která je rovněž uvedena v technické specifikaci pohonu a zpravidla dosahuje okolo 5 500 až 5 900 mm. Lineární pohony s pohyblivým profilem, sloužící především jako osy Z mají maximální délku kratší, typicky do 1 500 mm. Ještě menší délka je pak k dispozici u modelů s kuličkovým šroubem, zhruba do 900 mm.

Pokud je zapotřebí dodat lineární pohon s větší délkou, firma ALUSIC poskytuje zakázková speciální řešení. Neváhejte se s takovým požadavkem na naši firmu obrátit.

Připojení motoru

Každý lineární pohon FC potřebuje pro svůj pohyb elektrický motor. Pro jeho připojení, nebo pro případné připojení převodovky je na víku pohonu vždy k dispozici připojovací část. Zásadními parametry jsou průměr hřídele a počet a závity (průměry) připojovacích otvorů rozmístěných na tvaru kružnice a její průměr.

U všech modelů pohonů FC naleznete potřebné údaje v podobě výkresu v technické dokumentaci. Na příkladu lineárního pohonu 815.VVL můžete vidět, že je určený pro připojení motoru nebo převodovky s průměrem hřídele 32 mm. Montáž se realizuje pomocí 4 ks otvorů s průměrem 9 mm rozmístěných na kružnici s průměrem 108 mm.

Pokud potřebujete k lineárnímu pohonu FC připevnit motor nebo převodovku s jinými parametry připojení, existují pro některé pohony přechodové adaptéry a pomocné hřídele, které naleznete v našem programu jako volitelné příslušenství.

Prašné prostředí

Lineární pohony jsou mechanickými zařízeními, jejichž funkčnost může výrazně ovlivnit okolní prostředí. Pro některé aplikace, jako je například dřevoobráběcí průmysl, je charakteristický velmi vysoký výskyt prachu v prostředí instalace výrobních zařízení. Prach může proniknout do mechanických částí pohonů a výrazně narušit jejich provozní parametry a funkčnost. Pro takové aplikace jsou v programu lineárních pohonů FC k dispozici modely, vybavené plastovým ochranným vlnovcem, účinně zamezujícím vniknutí prachu, které zajistí dlouhodobou bezvadnou funkčnost zakoupeného pohonu.

Věříme, že pokud jste pročetli tento text, budete si schopni velmi rychle vybrat z naší nabídky lineárních pohonů série FC od výrobce ALUSIC. V případě, že byste potřebovali další upřesnění nebo informace potřebné k výběru lineárního pohonu, naši specialisté jsou vždy připraveni Vám odborně s výběrem poradit.