Návrh konstrukce z profilů na taškovou střechu

Každá struktura pro připevnění FVE panelů ke střeše je tvořena třemi základními částmi: držáky profilů ke střeše, samotnými hliníkovými profily a úchyty fotovoltaických panelů k profilové konstrukci.

Držáky profilů ke střeše

Při návrhu začínáme od držáků profilů, které se připevňují ke střeše a k nimž se následně připevňují profily. Každá šikmá střecha je tvořená vazníky, spojenými navzájem pomocí střešních latí. Právě k latím se přišroubují držáky profilů. V programu PV je k dispozici několik typů držáků, které se od sebe liší zejména těmito vlastnostmi:

Otvory pro připojení k latím - připevnění ke střešním latím pomocí několika otvorů na pásu držáku nebo pomocí příruby, která umožňuje robustnější připojení

Délkou držáku - ta je pro výběr klíčová, neboť se úchyt vede pod střešní krytinou, která je různě dlouhá a je zapotřebí změřit si jak délku krytiny, tak délku střešních latí

Možnostmi nastavení - existují levnější držáky bez možnosti nastavení, ale i dražší provedení, která umožňují jedno nebo dvojí nastavení výšky držáku

Plochou pro připevnění profilu

Při výběru vhodného držáku z našeho programu se zaměřte na tyto čtyři základní vlastnosti. Všechny držáky hliníkových profilů ze systému PV jsou vyrobené z nerezové oceli a splňují nejnáročnější požadavky pro životnost celé struktury bez rizika koroze. Držáky by se měly umisťovat na střešní latě v doporučované vzdálenosti 1,0 až 1,2 m od sebe.

Výroba rámu z hliníkových profilů

Jakmile máme vybraný příslušný držák profilu, přistoupíme k výběru hliníkového profilu a návrhu vlastního rámu. Fotovoltaické panely, které se umisťují na taškové střechy jsou uspořádány v řadách panelů. Každou řadu panelů je nutné připevnit na spodní a horní horizontální profil, tak jak je naznačeno na obrázku. Podotýkáme, že pokud máte v plánu umístit nad sebe několik řad panelů (třeba 3 až 4 řady), stále by měla mít každá řada svoje dva vodorovné profily a z konstrukčních důvodů by neměly být používány profily pro prostřední řady jako společné. Naopak vzhledem k tuhosti FVE panelů není nutné instalovat mezi horní a spodní profil ještě třetí profil podpírající panel ve střední části

Pro oba profily je nutné stanovit si jejich vzdálenost od sebe, celkovou délku a vybrat vhodný typ hliníkového profilu z programu PV.

Vzdálenost profilů od sebe - při výběru místa na střeše jsme vázáni vzájemnými roztečemi střešních latí a délkou zvoleného držáku profilu. Vždy bychom měli začínat s umístěním spodního profilu, na který budeme montovat spodní zarážky (viz dále), které mají pevně danou délku a přesahují profil směrem dolů o zhruba 100 mm. Tuto vzdálenost odečteme od celkové výšky solárního panelu a držáky horního profilu umístíme na střešní latě ve vhodné vzdálenosti tak, aby byl profil připevněn na držáky přibližně 50 až 200 mm od horní hrany fotovoltaického panelu.

Délka profilů - pro celkovou délku profilů potřebujeme znát počet solárních panelů v řadě a jejich šířku. Zpravidla se používá jeden typ panelů a v takovém případě můžeme šířku panelu vynásobit počtem panelů a k této hodnotě ještě přičíst zhruba 20 mm prostoru mezi panely, který zaberou středové úchyty a přibližně 100 až 150 mm profilu navíc necháme na každé straně.

Příklad výpočtu celkové délky profilu
Počet panelů v řadě – 10 ks, šířka panelů 670 mm. Mezi panely bude 9 středových úchytů, na krajích necháme 150 mm volného profilu. Celková délka profilu = 10 panelů * 670 mm + 9 středových úchytů * 20 mm + 2 * 150 mm na koncích = 7180 mm.

Strukturální hliníkové profily systému PV se dodávají v tyčích o délce 6040 mm. Pokud potřebujete kratší délku, můžete si jí velmi snadno objednat na našem e-shopu a profily PV dodáme uříznuté na milimetr přesně dle požadavku. Jak ale postupovat, pokud vypočtená délka překračuje maximální výrobní délku profilu 6040 mm?

V takovém případě je nutné celkovou délku rozpočítat na několik kratších segmentů (např. pro délku 7180 mm z příkladu můžeme zvolit délky 4000 a 3180 mm). Segmenty profilů je nutné vzájemně spojit dohromady pomocí lineárních spojek z programu PV.

Při výběru lineárních spojek se orientujte podle tvaru drážky na použitém profilu (systémy AC, BH, PV) a podle potřebné délky spojky. Lineární spojky jsou dodávány včetně šroubů pro dotažení a vždy počítejte dvě spojky na jedno místo spojení profilů. Spojky by měly být instalovány do protilehlých drážek.

Typ hliníkového profilu

V programu systému PV od firmy ALUSIC naleznete několik různých typů hliníkových profilů lišících se zejména řezem a tvarem drážky. Pro konstrukce na šikmé střechy s taškovou krytinou doporučujeme všem našim zákazníkům výběr ze tří základních profilů:

Obj. č. 084.101.030G 084.101.042G 084.101.047G
Řez profilu 32x32 45x45 45x45
Tvar drážky AC 45-8 AC 45-8 AC 45-8 + BH 45-10
Počet drážek 4 4 2
Hmotnost 0,87 kg/m 1,25 kg/m 0,92 kg/m

Pojďme si v krátkosti představit výhody jednotlivých řešení. Profil 084.101.030G (AC 32x32) má výhodu ve velmi nízké hmotnosti pouze 0,87 kg/m tzn. jeho cena je nejnižší. Společně s profilem 084.101.042G (AC 45x45) je vybaven čtyřmi drážkami tvaru AC 45-8 po svém obvodu. Hlavní výhodou čtyř drážek je univerzálnost, která zrychluje manipulaci a montáž, neboť je jedno, jak profil pootočíme. Dále nám po připevnění k držákům na střechu a panelů k profilům zůstávají stále dvě drážky volné a můžeme je využít pro další modulární rozšiřování struktury nebo pro skrytí elektrických kabelů vedoucích od solárních panelů pomocí záslepky drážky 084.203.014.

Výhodou profilu 084.101.042G (AC 45x45) oproti 084.101.030G (AC 32x32) je rozměrová velikost 45x45, která je nejběžnějším standardem v oblasti hliníkových strukturálních profilů a existuje k němu největší množství montážního příslušenství.

Profil 084.101.047G (AC-BH 45x45) byl vyvinutý firmou ALUSIC speciálně pro struktury solárních elektráren. Mezi jeho výhody patří nejpoužívanější rozměr řezu 45x45 s širokou volbou příslušenství a extrémně nízká hmotnost, blížící se i při řezu 45x45 menším profilům např. 32x32. Specialitou profilu 084.101.047G je použití dvou drážek s různými tvary. Drážku AC 45-8 využijeme pro montáž k držáku ke střeše, zatímco drážku BH 45-10 pro připevnění panelů. Jaký má vlastně použití dvou různých drážek význam?

Výhodou drážky AC 45-8 je možnost použití čtvercových matic, které jsou velmi levné a přispívají ke snížení ceny struktury. Matice systému AC 45-8 se vkládají do drážky kolébkovým natočením, jak je znázorněno na obrázcích vlevo.

Na druhou stranu, systém BH 45-10 využívá obdélníkových kladívkových matic, které jsou sice výrazně dražší, ale do drážky se vkládají pomocí pootočení o 90°. Tento rozdíl je klíčovým faktorem pro usnadnění montáže FVE panelů k profilům, protože si můžete předpřipravit sestavu úchytu panelu, šroubu a matice a následně ji pootočením vložit přesně na místo, kam potřebujete. U systému AC 45-8 musíte nejprve vložit matici do drážky, následně si připravit úchyt panelu se šroubem a poté poměrně obtížně hledat vhodnou pozici pro spojení matice se šroubem.

Pokud se bavíme o spojovacím materiálu, rozhodně doporučujeme vzhledem k možnosti vzniku dotykové a plošné koroze používat veškeré šrouby a matice z nerezové oceli. Jedná se o nejvhodnější materiál na základě normy ČSN 73 3610 pro navrhování klempířských konstrukcí. U matic pro systém AC 45-8 rozhodně doporučujeme používání matic s pružinou 084.302.038, které si můžete nastavit do lbovolné polohy v drážce, aniž by sjížděly gravitací směrem dolů.

Připevnění solárních panelů k rámu

Jakmile máme rám z hliníkových profilů připravený a připevněný k taškové střeše, můžeme začít s upevňováním fotovoltaických panelů. Pro upevnění budeme potřebovat tři základní komponenty - spodní zarážky, boční a středové úchyty.

Spodní zarážky

Montují se pouze na spodní horizontální příčku rámu a slouží jako pojistka zamezující skluzu panelu, pokud by se uvolnilo další upevnění. Obecně není nutné spodní zarážky používat, ale i přes jejich vyšší cenu nemusíte mít následnou obavu o své FVE panely, které mají vysokou pořizovací hodnotu. Zarážky v programu PV naleznete v modifikacích pro zaháknutí o drážky profilů se šířkou hrany 32, 45 a 60 mm. Samozřejmostí je materiálové provedení z nerezové oceli.

Boční úchyty

Slouží k upevnění krajních solárních panelů. Pro každou řadu panelů je zapotřebí dvou bočních úchytů na levé straně a dvou na pravé straně řady. Tyto úchyty se instalují na obě příčky z hliníkových profilů, jak na spodní, tak i na horní příčku. Pro výběr bočního úchytu je rozhodující tloušťka fotovoltaického panelu a k dispozici jsou rozměry úchytů pro všechny běžné tloušťky panelů na trhu od 20 do 50 mm.

Středové úchyty

jsou určeny pro fixaci za vnitřní hrany panelů v jedné řadě. Opět je zapotřebí počítat s montáží na spodní i horní příčku rámu z hliníkových profilů PV. Počet středových úchytů přímo závisí na počtu panelů v jedné řadě. Tloušťka panelů není v tomto případě rozhodující, neboť dosažení potřebné výšky je dáno použitím vhodné délky šroubu.

V katalogu ALUSIC pro systém PV naleznete přehlednou tabulku, která Vám pomůže s výběrem potřebných délek šroubů a příslušných matic do drážek zvolených profilů.

Jakmile máte fotovoltaické panely připevněné k rámu z profilů, můžete ještě celý systém zajistit proti krádeži panelů, a to zejména u instalací na rekreačních objektech.

V programu PV naleznete dva druhy zajišťovacích kuliček, které můžete buď nalepením nebo naklepnutím umístit do vnitřního šestihranu v hlavách imbusových šroubů.

Zvýšení sklonu solárních panelů

Ne každá střecha má optimální sklon pro efektivní využití elektrických panelů. Problematice vhodného úhlu sklonu panelů se věnuje mnoho odborného prostoru a pro geografickou polohu ČR se obecně ukazuje jako nejvhodnější sklon pod úhlem 35° s tím, že odchylky v mezích okolo 5° nezpůsobují příliš znatelné ztráty v efektivitě solárních panelů. Pokud má ale střecha výrazně vyšší či nižší úhel sklonu je třeba již tuto situaci řešit.

V montážním systému PV naleznete praktické řešení v podobě stojanů pro panely SP.

Stojany SP jsou standardně dodávány se sklonem 10°, jsou vyrobené z tenkých profilů AC 45-8 a dodávají se v různých délkách od 400 do 1500 mm. Spodní hranu stojanu připevníte pomocí dodaných čtyř úhelníků k horní a spodní příčce střešního profilového rámu a na horní hranu stojanu SP1 pak můžete instalovat další příčky z profilů obdobným způsobem na ně pak připevňovat fotovoltaické panely způsobem popsaným v předchozím odstavci.

Na našem e-shopu si můžete vybrat možnost dodávky již smontovaných stojanů nebo sady potřebného materiálu, který si smontujete sami. V případě potřeby dodávky jiných modelů s odlišným úhlem sklonu nebo jinou délkou stojanu se na nás neváhejte obrátit.